Општинкса Управа Трстеник, Калцеларија за Локално економски развој, Адреса: Књегиње Милице 5, телефон: 037 / 714 - 317 danica.batocanin@trstenik.rs

ЗЕЛЕНИ САВЕТ

Зелени савет општине Трстеник је основан 07.02.2014. године као радно тело Општинског већа, ради заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја на територији Општине Трстеник, и пружа стручну помоћ Општинском већу и Председнику општине у питањима из области заштите и унапређења животне средине.

Савет је основан у циљу унапређења информисања грађана о стању животне средине, подстицању учешћа јавности у процесу доношења одлука, унапређења спровођења стратегија, програма и планова у области заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја, обезбеђивања услова, предлагања и предузимања мера у областима:

  • заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја;
  • заштите природних вредности;
  • унапређења учешћа јавности у креирању политике животне средине покретањем иницијатива;
  • учешћа у припреми одлука и аката које припрема и предлаже Општинско веће, а која се односе на животну средину, употребу природних ресурса, израду планова и програма за управљање енергијом у циљу одрживе локалне енергетске политике;
  • учешћа у изради планова, програма и других правних аката који се баве унапређењем и заштитом животне средине и одрживим развојем.

Савет има девет чланова из реда представника општинске управе, здравствених институција, образовних институција, привредног сектора, организација цивилног друштва и других институција на територији општине Трстеник. Савет ради у седницама, на којима присуствује већина од укупног броја чланова.

На првој седници Савета донет је пословник о раду, којим се ближе уређује начин рада Савета, начин сазивања и одржавања седница, начин информисања јавности о раду, као и друга питања од значаја за рад Савета.

Овде можете преузети ПОСЛОВНИК О РАДУ ЗЕЛЕНОГ САВЕТА

КОНТАКТ

Општинкса Управа Трстеник

Калцеларија за Локално економски развој,

Адреса: Књегиње Милице 5,

телефон: 037 / 714 – 317

email: danica.batocanin@trstenik.rs

Изреке, цитати, мудрости…

Покушај оставити Земљу у бољем стању од онога у коме си је затекао.”

Sidney Sheldon

Немојте никада сумњати да једна мала група преданих људи не може променити свет, јер, заиста, то је једина ствар која је то увек успевала.”

Margaret Mead

Ми ову планету нисмо наследили од својих предака, него позајмили од својих потомака