Општинкса Управа Трстеник, Калцеларија за Локално економски развој, Адреса: Књегиње Милице 5, телефон: 037 / 714 - 317 danica.batocanin@trstenik.rs

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) један је од значајних законских прописа из области заштите и унапређивања животне средине.Закон дефинише начин и процедуру управљања отпадом, усклађен је са одговарајућим директивама ЕУ а има за циљ ефикасно управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животне средине, смањење отпада, превенцију настајања отпада, рециклажу и поновну употребу отпада, коришћење отпада као енергената, санацију неуређених одлагалишта отпада, обавезу привредних субјеката да израде радне планове постројења за управљање отпадом и сл.

Локална самоуправа доноси и спроводи локални план управљања отпадом, уређује и организује управљање комуналним отпадом, издаје дозволе и друге акте, врши надзор и контролу мера. Обезбеђује и опрема центре за сакупљање комуналног отпада, уређује организовање и начин селекције и сакупљање отпада ради рециклаже.

Јединицама локалне самоуправе се поверава издавање дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада.

За обављање више делатности једног оператера може се издати једна интегрална дозвола.

Дозвола се не издаје за кретање отпада унутар локације произвођача отпада, за контејнере за отпад из домаћинства на јавним местима, места на којима се складишти мање од 10 тона инертног отпада односно мање од 2 тоне неопасног отпада, већ надлежни орган Градске управе издаје потврду за изузимање од обавезе прибављања дозволе.

Захтеве за издавање дозволе подносе оператери постројења за складиштење, третман и одлагање отпада Општинској управи општине Трстеник, Одсеку за привреду и одрживи развој на прописаном обрасцу а захтев за сакупљање и транспорт подноси се сходно члану 70. Закона о управљању отпадом.

Захтев за изузимање од обавезе прибављања дозволе за складиштење отпада се подноси Општинској управи општине Трстеник, Одсеку за привреду и одрживи развој, а у складу са чланом 61. Закона о управљању отпадом.

Поступање са опасним отпадом као и третман инертног и неопасног отпада спаљивањем као и дозволе за складиштење, третман и одлагање инартног и наопасног отпада на територији више јединица локалне самоуправе издаје Министарство животне средине и просторног планирања.

Овде можете преузети ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

КОНТАКТ

Општинкса Управа Трстеник

Калцеларија за Локално економски развој,

Адреса: Књегиње Милице 5,

телефон: 037 / 714 – 317

email: danica.batocanin@trstenik.rs

Изреке, цитати, мудрости…

Покушај оставити Земљу у бољем стању од онога у коме си је затекао.”

Sidney Sheldon

Немојте никада сумњати да једна мала група преданих људи не може променити свет, јер, заиста, то је једина ствар која је то увек успевала.”

Margaret Mead

Ми ову планету нисмо наследили од својих предака, него позајмили од својих потомака